Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Paradijs op Aarde.

1. BTW
Conform de belastingvoorschriften wordt 21 % BTW gefactureerd voor advieswerkzaamheden, trainingen en coaching op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

2. Betalingsvoorwaarden
a) Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij Paradijs op Aarde binnen te zijn, tenzij anders in de opdrachtbevestiging vermeld of vooraf schriftelijk overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever of klant niet van de aangegane verplichtingen.

b) Indien de opdrachtgever/ klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. Annulering
U heeft altijd veertien dagen bedenktermijn nadat u zich heeft ingeschreven voor een Module van BVA. Indien u zich binnen veertien dagen voor een module start inschrijft, komen we mondeling overeen hoe we dit oplossen.

a) Bij annulering of uitstel van de coaching/ opdracht/ training binnen 24 uur van tevoren wordt het gehele bedrag gefactureerd.

b) Bij annulering of uitstel van de coaching/ opdracht/ training, tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste training dag: is 40% van de totale investering verschuldigd door de klant/ opdrachtgever.

c) Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Paradijs op Aarde is binnengekomen geldt als annulerings-datum.

4. Eigendom
Alle materialen ten behoeve van de trainingen en andere diensten zijn eigendom van Paradijs op Aarde (auteursrecht) en mogen derhalve zonder schriftelijke toestemming van Paradijs op Aarde niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

5. Geheimhouding
Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Paradijs op Aarde en de opdrachtgevers/ klanten voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld.

6. Trainingen en Coaching

a) Paradijs op Aarde bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

b) Indien opdrachtgever of klant derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Paradijs op Aarde.

c) Paradijs op Aarde mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.

d) Voor de trainingen selecteert Paradijs op Aarde in overleg met de opdrachtgever geschikte locaties.

7. Aansprakelijkheid

a) Paradijs op Aarde is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Paradijs op Aarde van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.

b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Paradijs op Aarde voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

8. Condities voortgang training
Overmacht. Bij uitval van de hoofdtrainer wordt er een andere trainer gevraagd. Bij ernstige schade aan de trainingsruimte wordt zo snel mogelijk een andere passende locatie gevonden. Bij Coronaregelgeving vanuit de regering wordt een passende oplossing gezocht. Je krijgt dan je betaalde geld terug en/of er komt uitstel van de training en we bieden de training of workshop opnieuw op een later tijdstip aan. We zoeken bij overmacht altijd naar de beste oplossing voor beide partijen.